ام کد(M CODES)

ام کد(M CODES)
از این کد فرمان ها برای دادن دستورها و فرامین کلی استفاده می شود، مانند استارت و استاپ اسپیندل.

لیست ام کدها و کارایی هایشان:

M۰۱

OPTIONAL STOP
توقف شرایطی:
این دستور عملیات را به صورت برنامه ریزی شده متوقف می کند.
****
M۰۲
PROGRAM RESET
توقف برنامه:
این دستور پایان برنامه در پایان برنامه جهت توقف برنامه اعمال می شود.
****
M۰۳
SPINDLE FORWARD
استارت اسپیندل:
این فرمان دستور روشن کردن اسپیندل در جهت ساعتگرد را اعمال می کند.
****
M۰۴
SPINDLE REVERSE
استارت اسپیندل:
این فرمان دستور روشن کردن اسپیندل در جهت پاد ساعتگرد را اعمال می کند.
****
M۰۵
SPINDLE STOP
این کد فرمان توقف اسپیندل را اعمال می کند.
****
M۰۶
AUTOMATICTOOL CHANGE
این کد فرمان تعویض ابزار را اعمال می کند.
****
M۰۸
COOLANT ON
این کد سیستم خنک کننده ماشین را روشن می کند.
****
M۰۹
COOLANT OFF
این کد سیستم خنک کننده ماشین را خاموش می کند.
****
M۱۰
VICE OPEN
این کد سه نظام یا کشو ماشین را باز می کند.
****
M۱۱
VICE CLOSE
این کد سه نظام یا کشو ماشین را قفل می کند.
****
M۱۳
SPINDLE FORWARD AND COOLANT ON
این کد اسپیندل در جهت راستگرد وهمزمان سیستم خنک کننده ماشین را روشن می کند.
****
M۱۴
SPINDLE REVERSE AND COOLANT ON
این کد اسپیندل در جهت چپگرد وهمزمان سیستم خنک کننده ماشین را روشن می کند.
****
M۱۹
SPINDLE ORIENTATION
این کد جهت اسپیندل ماشین را می تواند تعیین کند.
****
M۲۰
ATC ARM IN
این کد محور را وارد تعویض ابزار اتوماتیک می کند.
****
M۲۱
ATC ARM OUT
این کد محور را از تعویض ابزار اتوماتیک خارج می کند.
****
M۲۲
ATC ARM DOWN
این کد محور را جهت تعویض ابزار اتوماتیک پائین می آورد .
M۲۳
ATC ARM UP
این کد محور را جهت تعویض ابزار اتوماتیک بالا می برد .
****
M۲۴
ATC DRAWBAR UNCLAMP
این کد collet اسپیندل را جهت تعویض ابزار باز می کند. اصطلاحا به ابزار گیر اسپیندل collet گفته می شود.
****
M۲۵
ATC DRAWBAR CLAMP
این کد collet اسپیندل را بعد از تعویض ابزار می بندد.
****
M۲۷
RESET CAROUSEL TO POCKET ONE
این کد CAROUSEL را ریست کرده و به موقعیت اولیه باز می گرداند.
در برخی سی ان سی ها ابزارها برای تعویض ابزار بروی یک چرخ دوار چیده می شوند که اصطلاحا CAROUSEL گفته می شود.
****
M۳۰
PROGRAM RESET AND REWIND
این کد برنامه را به طور کامل متوقف می کند، بیشتر این کد در پایان برنامه استفاده می شود.
****
M۳۲
CAROUSEL CW
این کد فرمان چرخش CAROUSEL را در جهت ساعتگرد اعمال می کند.
****
M۳۳
CAROUSEL CCW
این کد فرمان چرخش CAROUSEL را در جهت پاد ساعتگرد اعمال می کند.
****
M۳۸
DOOR OPEN
در برخی ماشین ها درب های وجود دارد که این کد فرمان باز شدن این درب را صادر می کند.
****
M۳۹
DOOR CLOSE
این کد فرمان بسته شدن درب ماشین را صادر می کند.
****
M۶۲
M۶۳
M۶۴
M۶۵
M۶۶
M۶۷
M۷۶
M۷۷
AUXILIARY OUTPUT FUNCTIONS
کدهای رزرو برای برنامه نویسی آتی
****
M۷۰
MIRROR IN X ON
تغییر علامت X :
این کد علامت مقادیر x را تغییر می دهد برای مثال:
G۰۱ X۲۵.۵ ;
M۷۰
GØ۱ X۲۵.۵ ; 
(محور x مختصات ۲۵٫۵- را اعمال می کند )
****
M۷۱
MIRROR IN Y ON
تغییر علامتY :
این کد علامت مقادیر y را تغییر می دهد برای مثال:
G۰۱ Y۲۵.۵ ;
M۷۰
GØ۱ Y۲۵.۵ ; 
(محور y مختصات ۲۵٫۵- را اعمال می کند )
****

M۸۰
MIRROR IN X OFF
این کد فرمان تغییر علامت X را لغو می کند.
****
M۸۱
MIRROR IN Y OFF
این کد فرمان تغییر علامت X را لغو می کند.
****
M۹۸
SUB PROGRAM CALL
با استفاده از این کد می توان زیرروال را فراخوانی کرد.
****
M۹۹
SUB PROGRAM END AND RETURN
این کد پایان اجرای زیرروال را نشان می دهد و فرمان برگشت به برنامه اصلی را صادر می کند.