جی کد

جی کد ها و عملکرد آن ها

دستور برنامه هائی هستند که وظیفه کنترل موقعیت و اعمال فرامین اصلی را به سی ان سی دارند.
این دستورات شامل اعمال حرکت محورها، زمان تاخیر و … می باشند.

لیست جی کدها و کارایی هایشان:

G۰۰
RAPID POSITIONING/TRAVERSE
حرکت سریع بدون فرمان(برش) :
از این فرمان برای حرکت سریع محورها استفاده می شود که اکثرا برای حرکت به سمت نقطه صفر (Homing) و حرکت به سمت نقطه صفر مجازی
استفاده می شود(coordinate).

G۰۱
LINEAR INTERPOLATION
سرعت حرکت خطی:
از این فرمان برای حرکت محور در راستای خط مستقیم استفاده می شود.

 

G۰۲
G۰۳
CIRCULAR INTERPOLATION
حرکت چرخشی:
از این فرمان برای حرکت محور در مسیر دایره ای و کمان داراستفاده می شود.
از G۰۳ حرکت درجهت پادساعتگرد و G۰۲ برای حرکت در جهت ساعتگرد استفاده می شود.

 

G۰۴
DWELL
وقفه:
از این فرمان جهت فرمان زمان تاخیر استفاده می شود.
اگر بعد از این فرمان کاراکترXاستفاده شود زمان تاخیر بر حسب ثانیه و اگر کاراکترP استفاده شود زمان تاخیر بر حسب میلی ثانیه می باشد .
G۰۴: X۱۰.۰ , G۰۴: P۱۰.۰

 

G۲۰
G۲۱
IMPERIAL /METRIC DATA INPUT
تعیین واحد مقادیر:
این فرمان نوع مقادیر بر حسب متریک و اینچ را مشخص می کند.
اگر ازG۲۰استفاده شود مقادیر بر حسب اینچ خوانده می شوند.
اگر ازG۲۱استفاده شود مقادیر بر حسب میلی متر خوانده می شوند.

 

لیست جی کدها و کارایی هایشان:

 

G۲۷
G۲۸
G۲۹
REFERENCE POINT RETURN
دستور برگشت به نقطه صفر (Home)

 

 

G۴۲
G۴۰
G۴۱
CUTTER COMPENSATION
دستورات جبران برش :
این فرمان مقادیرOffsetرا بسته به نوع ماشین اعمال می کند.
G۴۱ : جبران سازی در جهت چپ(-)
G۴۲: جبران سازی در جهت راست(+)
G۴۰: لغو جبران سازی

 

G۷۳
G۸۹
CANNED CYCLES
سیکل های برنامه:
سیکل ها ، زیر برنامه هائی هستند که برای کوتاه شدن حجم و خط برنامه در ماشین های خاص مورد استفاده قرار می گیرند.

 

G۹۰
ABSOLUTE ZERO COMMAND
تعیین مقدار مطلق(ABSOLUTE)
به مقادیر واقعی مختصات در صفحه مختصات، مقادیر مطلق اطلاق می شود.

 

G۹۱
INCREMENTAL COMMAND
تعیین مقدار افزایشی (INCREMENTAL)

 

G۹۴
FEED PER MINUTE
تعیین واحد سرعت بر دقیقه:
اگر ازG۲۰ استفاده شود سرعت برابر اینچ بر دقیقه است
اگر ازG۲۱ ستفاده شود سرعت برابر میلی متر بر دقیقه است

 

G۹۵
FEED PER REVOLUTION
تعیین واحد سرعت چرخش:
این جی کد در دستگاههائی که مقادیر انکدر خوانده میشود کاربرد دارد.

 

G۹۸
RETURN TO INITIAL LEVEL
برگشت به حالت اولیه:
این جی کد تمامی سیکل را را غیر فعال می کند .

 

G۹۹
RETURN TO R POINT LEVEL
برگشت به نقطه اولیه

 

G۱۷۰
G۱۷۱
G۱۷۲
G۱۷۳
CIRCULAR/RECTANGULAR POCKET CANNED CYCLES

 

 

سایر آموزش های وکتون

آموزش نصب نرم افزارArtcam 2010

آموزش نصب نرم افزار Solid Works 2016 SP0

مقایسه کنترلرها، PC در برابر PC vs PLC) PLC): (قسمت اول)

آموزش کرک کردن نرم افزار Pronest 8.02.01

دستگاه های سی ان سی چوب

دستگاه های سی ان سی سنگ

 

منبع:واحد تولید محتوای وکتون