روغن کار اتوماتیک با قابلیت زمان پذیریAutomatic Lubricant System

 

روغن کار اتوماتیک

Automatic Lubricant System

عمر و عملکرد دستگاههای سی ان سی بستگی به نحوه ی نگهداری از دستگاه دارد. کلیدی ترین قطعات مکانیکی بکار رفته در یک دستگاه سی ان سی نیاز به روغن کاری منظم و دائمی دارند. روغن کاری قطعات میتواند بصورت دستی یا اتوماتیک انجام شود. روغن کار اتوماتیک درواقع یک مخزن روغن است که بصورت مستقیم به قطعاتی که نیاز به روغن کاری دارند متصل گردیده تا بتواند براساس برنامه ی تعریف شده روغنکاری قطعات را در زمانهای مشخص انجام دهد. این آپشن کمک میکند تا هر گونه نگرانی درباره ی روغنکاری قطعات از بین رفته و دستگاه همیشه در شرایط آماده به کار باشد.